Vedtekter

VEDTEKTER


for Gjerpen Historielag

stiftet 18.09. 2018

 

1. FORENINGENS NAVN OG ORGANISASJON

Foreningens navn er Gjerpen Historielag. Laget hører til i nåværende Skien kommune, men virksomheten vil være rettet mot tidligere Gjerpen kommune, fra og med Luksefjell i nord og Gulset i vest, til grensa mot Siljan i øst og grensa mot Eidanger (senere mot Porsgrunn) i sør.

 

2. FORMÅL

Gjerpen Historielag har som formål å vekke, formidle, øke og utbre kunnskap om Gjerpen bygds historie fra de eldste tider til i dag. Historielaget skal etterstrebe å nå ut til flere aldersgrupper for å øke bevissthet og stolthet. I dette arbeidet inngår innsamling, formidling og bevaring av lokalhistorisk materiale og bevaring av Gjerpens kulturminner.

 

3. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Det innkalles med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene.

Medlemmer er alle som har betalt gyldig kontingent.

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret.

Endringer i lagets vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag om dette må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Andre forslag avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

 

Årsmøtet skal behandle:

Åpning

Konstituering

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Årsberetning

Årsregnskap med revisorrapport

Innkomne forslag

Kontingentfastsettelse

Budsjett

Valg (Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis det settes fram krav om dette.)

 

4. STYRET

Laget ledes av et styre. Styrets medlemmer velges på årsmøtet.

Leder - velges for ett år.

Seks styremedlemmer - velges for to år. Ved hvert årsmøte er tre styremedlemmer på valg. Styret konstituerer seg selv - nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.

To varamedlemmer - velges for ett år

To revisorer - velges på årsmøtet for ett år.

Valgkomite på tre medlemmer- velges på årsmøtet for tre år.

Alle saker som behandles i styret, avgjøres ved alminnelig flertall.

 

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skjer med 14 dagers varsel direkte til medlemmene.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

6. OPPLØSNING AV LAGET

Vedtak om oppløsning av Gjerpen Historielag kan bare gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Ved oppløsning skal lagets eiendeler overlates til den institusjon som årsmøtet mener best kan ivareta lagets formål.

 

 

Vedtatt den 11.10.2018