Sirkulære 1824

Dokumentet er gitt til Gjerpen Historielag

av Jørn Olsen

Circulaire.                                                                                                                                                                                                        Gjerpen

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings
Departement, for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.

 

Efter Anmodning fra vedkommende Kongelige Departementer, skulde
man tjenstligst anmode Deres Høiærværdighed, om at opfordre Præ-
sterne paa Landet til nøie at iagttage Cancelliecirculairet af 1ste De-
cember 1812, hvorefter enhver Præst, der forretter Jordspaakastelse,
skal forinden lade sig forevise Attest fra Lensmanden om, at Dødsfal-
det er for denne anmeldt, og ved hvert Qvartals Slutning tilstille
Sorenskriverne Fortegnelse over de i Menigheden efter Lensmandens
Attester forefaldne Dødfald.

              Christiania den       Mai 1824