Brev til Provst Rode 1853

Brevet er gitt til Gjerpen Historielag av Jørn Olsen

Hr. Provst Rode

 

Under D: D: er igjennem Svendsen i Bamble
hertil indkommet en Udsktift af det Passerede i
et Møde af Formænd og Repræsentanter i Eidanger
den 24: f: M: betræffende de herunder Foranstaltninger
med Hensyn til Opførelse af Skolebygningen og Ind-
kjøb af Jord til samme, hvorfor Formandskabet har
underrettet mig om, at en lignende Udskrift igjennem
Sognepræsten og Hr: Provsten bliver indsendt til
Stiftsdirectionen. Forsaavidt derom ved Sagens
Behandling kan blive Spørgsmaal, har jeg troet
at burde meddele, at der herfra Intet vides at
erindre med Beslutningernes Approbation.

Bratsberg Amtscontoir den 9 December 1853.

                                            J. Aall