Sirkulære 1827

Dokumentet er gitt til Gjerpen Historielag

av Jørn Olsen

Circulaire           .                                                                                   

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings
Departement, for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.

 

Under 14de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at befale: at
der, i Anledning af at Hendes Kongelige Høihed Kronprindsessen befinder sig
u velsignede Livsomstændigheder, skal holdes Bøn for Høistsamme i alle Lan-
dets Kirker paa første Søn- eller Helligdag, efterat den i bemeldte Anledning
forfattede Bøn af vedkommende geistlige Embedsmænd er modtaget, og frem-
deles indtil videre; hvilket herved tjenstligen meddeles til Iagttagelse, ved her-
hos at lade følge 12 Exemplarer af den befalede Bøn.

              Christiania den 16 Februar 1827

 

                                          Diriks

 

 

                                                                                                            P. Holst

 

S, T,
Hr Pastor Halling paa Provst Munchs
Vegne at besørge andakten.