Brev fra Lars Hansen Grini 1856

Grini den 20de April 1856

Lars Hansen

 

Kjære Svoger Rasmus Jensen da vi har læst brevet som dere har sent til Hans Rasmussen og modtaget hilsing deri fra eder saa vil vi skrive nogle Ord til eder ien? vi siger dere saa mange tak for at dere ikke forglemmer at skrive til os Vi høre at min søster og din Kone og deres dyrebare Husmoder er død der var vel en sørgelig tiende Vi fik derom de vor gamle Moder lever som er over 80 Aar og nu har hun for det meste mot holde sængen paa det andre Aare men en ting som er det vigtigs(te) af alt at dere tror at Mari var kommet iforening med Gud føren hun døde Oia det er det enste som Vi fremfor andet burde lege Vim.... paa at rede Vor Sjel for den evige fordømmelse thi Vi ere alle........ ....... (masse religiøst vrøvl......)

.....

.....

Vær hilset fra os vi lever alle vel og er vell hilsne vi har 5 Børne den elste er 11 Aar gammel den jungste 2 Aar.

 

Vi er alle ved helsen og lever vel vi er enu paa Grini og har Gud skee tak ikke vist af nogen Nød siden vi kim isamen vi har meget at bestile vi har ikke tjenere men vi maae leie i Aandtiden her blev noget liden afgrøde i høst saa at vi maate have en Koe mindre i Aar.


Vi har kun 7 voxne og en quie 6 faar og en Veder til samen her har været dyrt paa Korenvarre i Vinter men nu har den falt noget nu er Rugen i 5 da 3 mark tønden byget i 4 daler Vi har kjøbt noget foder i Vinter og Vi kommer til at kjøbe noget Koern i Sommer men ieg tror Havren vil hjelpe os Naar Vi vil Vere flitige men du maae glæde dig Kjære svaager at dine

Børen ere saa store og har glede af dem allesammen Ver hilset alle børnene fra mig ieg tenker di husker Morbro Lars siden de var her i norge O lad os take Gud for Ingebor som ikke faar at hu.... har saa gode tanker for sig helst i det Aandelege det kan glede mig meget at hun kan paaminde dere om mange gode ting det kan glede os meget at vi hører dere fik en god høst og en rig avel

 

Det er ogsaa en stor glede at vi hører at Magrete kan styre huset og Nils er kommen saa vitt til hilsen efter sin sygdom det er ogsaa en stor glede og Jens tjenner hos biskopen og tar sig saa vel og saa har du vel godt brug for Hans hjeme ieg vil nu afbryde min korte og ..slige skrivelse med den Venligste hilsen til eder ale Himmelens og Jordens Gud ledsage os alle paa helighedens vei det bliver vel ikke saa at vi sees mer her paa Jorden men .........

.....(mere vrøvl).....

.....

.....

ver hilset fra Hans Rasmussen med kone og børen de er ved hisen Inger er ogsaa ved hilsen tilsist være hilset fra mig Lars Hansen med kone og børen lev vel